Weihai gar ýagýan açyk enjamlar, Ltd.
Hil kärhananyň kalbydyr

Uglerod süýümi näme?

Uglerod süýümi näme?

Uglerod süýümi, edil eşidilişi ýaly - ugleroddan ýasalan süýüm. Emma, ​​bu süýümler diňe esasdyr. Köplenç uglerod süýümi diýilýän zat uglerod atomlarynyň gaty inçe süzgüçlerinden ybarat materialdyr. Plastiki polimer rezinleri bilen ýylylyk, basyş ýa-da wakuum bilen birleşdirilende güýçli we ýeňil birleşýän material emele gelýär.

Mata, gyrgyç bentleri ýa-da rattan oturgyç ýaly, uglerod süýüminiň güýji dokalýar. Dokma näçe çylşyrymly bolsa, birleşme şonça-da çydamly bolar. Her ekranda uglerod süýümli süýümlerden ýasalan her bir sim bilen başga bir burç bilen başga bir ekran bilen birleşdirilen sim ekranyny göz öňüne getirmek peýdalydyr. Indi suwuk plastmassa çümdürilen ekranlary göz öňüne getiriň, soňra material birleşýänçä basylýar ýa-da gyzdyrylýar. Dokma burçy, şeýle hem süýüm bilen ulanylýan rezin, umumy birleşmäniň berkligini kesgitlär. Düwürtik köplenç epoksi bolup, termoplastiki, poliuretan, winil efir ýa-da poliester bolup biler.

Ativea-da bolmasa, bir galyp guýulyp, üstünde uglerod süýümleri ulanylyp bilner. Uglerod süýümi birleşmesinden soň köplenç wakuum prosesi bilen bejerilmäge rugsat berilýär. Bu usulda galyp, islenýän görnüşe ýetmek üçin ulanylýar. Bu usul, islege görä zerur bolmadyk çylşyrymly görnüşler üçin has ileri tutulýar.
Uglerod süýümi materialynyň dürli dykyzlyklarda çäksiz şekillerde we ululyklarda emele gelip biljekdigi sebäpli köp sanly amaly bar. Uglerod süýümi köplenç turba, mata we mata görnüşinde emele gelýär we islendik mukdarda böleklere we böleklere ýörite döredilip bilner.

Uglerod süýüminiň umumy ulanylyşy

 • Endokary derejeli awtoulag bölekleri
 • Welosiped çarçuwalary
 • Balyk tutulýan çybyklar
 • Aýakgap aýakgaplary
 • Beýsbol ýaryşlary
 • Noutbuklar we iPhonlar üçin gorag halatlary

news1

news2

Has ekzotik ulanylyşy şu ýerden tapyp bilersiňiz:

 • Awiasiýa we howa giňişligi
 • Nebit we gaz pudagy
 • Pilotsyz howa ulaglary
 • Hemra
 • Formula-1 ýaryş awtoulaglary

news3

Käbir adamlar uglerod süýüminiň mümkinçiliginiň diňe isleg we öndürijiniň hyýaly bilen çäklendirilendigini öňe sürerler. Indi hatda uglerod süýümini tapmak hem adaty zat:

 • Saz gurallary
 • Mebel
 • Sungat
 • Binalaryň gurluş elementleri
 • Köprüler
 • Windel turbinaly pyçaklar

news4

Uglerod süýüminiň haýsydyr bir zyýany bar diýsek, önümçiligiň bahasy bolar. Uglerod süýümi aňsatlyk bilen köpçülikleýin öndürilmeýär we şonuň üçin gaty gymmat. Uglerod süýümli welosiped müňlerçe dollar aňsatlyk bilen işleýär we awtoulagda ulanylmagy henizem ekzotik ýaryş awtoulaglary bilen çäklenýär. Uglerod süýümi bu zatlarda meşhurdyr we beýlekiler agramy-güýçliligi we ýangyna garşylygy sebäpli kömür süýümine meňzeýän sintetika bazary bar. Muňa garamazdan, imitasiýa köplenç bölekleýin uglerod süýümi ýa-da uglerod süýümine meňzeş plastmassa bolup durýar. Bu köplenç kompýuterler we beýleki kiçi sarp ediş elektronikasy üçin bazardan soňky gorag gaplarynda ýüze çykýar.

Ters tarapy, uglerod süýüminiň bölekleri we önümleri, zeper ýetmese, sözüň doly manysynda hemişelik dowam eder. Bu olary sarp edijiler üçin oňat maýa goýýar we önümleri dolanyşykda saklaýar. Mysal üçin, sarp ediji täze uglerod süýümli golf klublarynyň toplumy üçin pul tölemek islemese, şol klublaryň ikinji derejeli bazara çykmagyna bir mümkinçilik bar.
Uglerod süýümi köplenç süýümli aýna bilen bulaşýar we önümçilikde meňzeşlikler we mebel we awtoulag galyplary ýaly ahyrky önümlerde käbir krossower bar, olar tapawutlanýar. Fiberglas, uglerod däl-de, kremniniň aýnasynyň dokalan ýüpleri bilen berkidilen polimerdir. Uglerod süýümi kompozitleri has güýçli, süýümli aýna has çeýe. Bularyň ikisinde-de dürli amaly goşundylara has laýyk gelýän dürli himiki kompozisiýalar bar.

Uglerod süýümini gaýtadan işlemek gaty kyn. Doly gaýtadan işlemek üçin ýeke-täk usul termiki depolimerizasiýa diýlip atlandyrylýan prosesdir, onda uglerod süýümi önümi kislorodsyz kamerada gyzdyrylýar. Soňra boşadylan uglerod ygtybarly we gaýtadan ulanylyp bilner we ulanylan islendik baglanyşyk ýa-da berkidilen material (epoksi, winil we ş.m.) ýakylýar. Uglerod süýümi pes temperaturada el bilen döwülip bilner, ýöne süýümleriň gysgalmagy sebäpli emele gelen material has gowşak bolar we şonuň üçin iň amatly ulanylanda ulanylmaz. Mysal üçin, indi ulanylmaýan turbanyň uly bölegi böleklere bölünip bilner, galan bölekleri bolsa kompýuter gabyklary, portfeller ýa-da mebel üçin ulanylýar.

Uglerod süýümi kompozitlerde ulanylýan ajaýyp peýdaly materialdyr we önümçilik bazaryndaky paýyny artdyrar. Ykdysady taýdan uglerod süýümli kompozitleri öndürmegiň has köp usullarynyň ösmegi bilen bahalar arzanlamagyny dowam etdirer we has köp pudak bu täsin materialdan peýdalanar.


Iş wagty: Iýul-28-2021