Weihai gar ýagýan açyk enjamlar, Ltd.
Hil kärhananyň kalbydyr

Habarlar

 • näme üçin uglerod düwmelerini boş saýlamaly?

  Ugleroddan ýasalan şaýlar boş, agaçdan has uzak wagtlap has oňat tekizlik hödürläp biler, sebäbi seresaplylyk bilen ideg etmeseňiz, agaç materialynyň egiljekdigini bilýäris we egilenden soň göni düzeltmeli bolarsyňyz, köp wagt gerek bolar , ýöne uglerod dykyzlyklary bu meselelerden gaça durar, sebäbi uglerod ...
  Koprak oka
 • Näme üçin uglerod süýümini saýlamaly?

  Uglerod süýümi, pes agyrlyk güýji, ajaýyp ýylylyga garşylyk, ýylylyk giňelişiniň pes koeffisiýenti, ýylylyk geçirijiliginiň ýokary koeffisiýenti, gowy poslama garşylyk we geçirijilik ýaly elementar uglerodyň dürli ajaýyp aýratynlyklaryna eýedir.Şol bir wagtyň özünde flexibil ýaly süýüm hem bar ...
  Koprak oka
 • Uglerod süýüminiň artykmaçlyklary

  Uglerod süýümi (CF) uglerodyň düzümi 90% -den ýokary bolan ýokary güýç we ýokary modully süýümi aňladýar.Organicokary temperaturaly gurşawda organiki süýümleri (viskoza esaslanýan, asfalt esasly, poliakrilonitril esasly süýümler we ş.m.) döwmek we karbonlaşdyrmak arkaly emele gelýär.Performanceokary öndürijilikli uglerod süýümi ...
  Koprak oka
 • Uglerod bilýardyny nädip saýlamaly - Parametr we hil

  Indi uglerod meselesi has meşhur we geliň, oňat uglerod şaýyny nädip saýlamalydygyny size görkezeliň.Jikme-jiklikleri ara alyp maslahatlaşmak we ýokary hilli “Carbon Cues Shaft Pro” we lenta “Bilyards Pool Cues Parameter” ýasamak üçin hünärmen geýim öndürijilerine hoş geldiňiz. Agram we agyrlyk merkezi Agram esasan şöhlelenýär ...
  Koprak oka
 • Uglerod bilýardyny nädip saýlamaly - GÖRNÜŞ

  Indi uglerod meselesi has meşhur we geliň, oňat uglerod şaýyny nädip saýlamalydygyny size görkezeliň.Jikme-jiklikleri ara alyp maslahatlaşmak üçin hünärmen geýim öndürijilerine hoş geldiňiz.1. Gatylyk.Kömürturşy bilýard çeňňegi hökmünde gatylygy bilýard çyzygynyň iň esasy görkezijilerinden biri diýip atlandyryp bolar ...
  Koprak oka
 • Weihai-den uglerod süýümi turbasynyň amaly ulanylyşy we potensial ösüş meýdançasy Weihai Snowwing açyk enjamlar CO.ltd

  Uglerod süýümi Turbalar turbasy iň köp ulanylýan we köp sanly uglerod süýümi esasy önümleriň biridir we uglerod süýümi kompozitleriniň möhüm ulanylyş görnüşidir.Uglerod süýümi turbasy, şeýle hem “ýeňil we güýçli” ýerine ýetirişleri sebäpli köp ugurlar tarapyndan halaýan ýeňil materialdyr ...
  Koprak oka
 • How Is Carbon Fiber Made?

  Uglerod süýümi nähili ýasalýar?

  Bu güýçli, ýeňil materialyň öndürilmegi, ulanylmagy we geljegi Şeýle hem grafit süýümi ýa-da uglerod grafiti diýlip atlandyrylýan uglerod süýümi uglerod elementiniň gaty inçe süýümlerinden durýar.Bu süýümler ýokary dartyş güýjüne eýe we ululygy üçin gaty güýçlidir.Aslynda uglerod süýüminiň bir görnüşi ...
  Koprak oka
 • What Is Carbon Fiber?

  Uglerod süýümi näme?

  Uglerod süýümi, edil eşidilişi ýaly - ugleroddan ýasalan süýüm.Emma, ​​bu süýümler diňe esasdyr.Köplenç uglerod süýümi diýilýän zat uglerod atomlarynyň örän inçe süzgüçlerinden ybarat materialdyr.Plastmassa polimer rezinleri bilen ýylylyk, basyş ýa-da vakuum bilen birleşdirilende ...
  Koprak oka
 • Uses For Carbon Fiber

  Uglerod süýümi üçin ulanylýar

  Süýümli berkidilen kompozitlerde süýümli aýna pudagyň “iş aty”.Köp programmalarda ulanylýar we agaç, metal we beton ýaly adaty materiallar bilen örän bäsdeşlik edýär.Süýümli aýna önümleri güýçli, ýeňil, geçiriji däl we çig mal çykdajylary ...
  Koprak oka
 • How Carbon Fiber Tubes Are Made

  Uglerod süýüm turbalary nädip ýasalýar

  Uglerod süýümli turbalar hobbi we senagat hünärmeni üçin amatlydyr.Uglerod süýümleriniň berkligini ulanyp, köp sanly programmada gaty berk, ýöne ýeňil turba gurluşy ulanylyp bilner.Uglerod süýümli turbalar poladyň ýerini tutup biler, ýöne köplenç onuň ornuny tutýar ...
  Koprak oka
 • Exhibition

  Sergi

  Müşderilerimize ýokary hilli hyzmat bermek üçin “bitewilige”, “ilki bilen hiline”, “ilki bilen müşderi” iş pelsepesine eýerýän kompaniýalar. Kompaniýanyň ösüşinde üznüksiz innowasiýa, täze önüm öndürmek talap edýäris. ...
  Koprak oka