Weihai gar ýagýan açyk enjamlar, Ltd.
Hil kärhananyň kalbydyr

Uglerod süýümi üçin ulanylýar

Uglerod süýümi üçin ulanylýar

Süýümli berkidilen kompozitlerde süýümli aýna pudagyň “iş aty”. Köp programmalarda ulanylýar we agaç, metal we beton ýaly adaty materiallar bilen örän bäsdeşlik edýär. Süýümli aýna önümleri güýçli, ýeňil, geçiriji däl we süýümli aýnanyň çig mal bahasy gaty pes.
Güýçüň ýokarlanmagy, pes agram ýa-da kosmetika üçin baýrak bar bolan programmalarda, FRP birleşmesinde beýleki has gymmatlaýjy süýümler ulanylýar.
DuPontyň Kevlar ýaly aramid süýümi, aramidiň üpjün edýän ýokary dartyş güýjüni talap edýän programmada ulanylýar. Muňa mysal hökmünde süýümleriň ýokary dartyş güýji sebäpli aramid bilen berkidilen kompozitiň gatlaklary ýokary güýçli tüpeň oklaryny saklap bilýän beden we ulag ýaraglary bolup biler.
Uglerod süýümleri pes agram, ýokary berklik, ýokary geçirijilik ýa-da uglerod süýüminiň görnüşi islenýän ýerlerde ulanylýar.

Aerokosmosda uglerod süýümi
Aerokosmos we kosmos uglerod süýümini kabul eden ilkinji pudaklaryň käbiri boldy. Uglerod süýüminiň ýokary moduly, alýumin we titanium ýaly erginleri çalyşmagy gurluş taýdan amatly edýär. Uglerod süýüminiň agramyny tygşytlaýan uglerod süýüminiň howa giňişligi tarapyndan kabul edilmeginiň esasy sebäbi.
Her funt tygşytlamak ýangyç sarp etmeginde düýpli üýtgeşiklik döredip biler, şonuň üçin Boeing-iň täze 787 Dreamliner taryhynda iň köp satylan ýolagçy uçary boldy. Bu uçaryň gurluşynyň köp bölegi uglerod süýümi bilen güýçlendirilen kompozitlerdir.

Sport önümleri
Dynç alyş sporty, has ýokary öndürijilik üçin has köp pul tölemäge isleg bildirýän başga bir bazar segmentidir. Tennis raketalary, golf klublary, softbol ýaryşlary, hokkeý taýaklary, ok ýaýlary we ýaýlar köplenç uglerod süýümi bilen berkidilen kompozitler bilen öndürilýän önümlerdir.
Güýçüne zyýan bermezden has ýeňil agram enjamlary sportda aýratyn artykmaçlykdyr. Mysal üçin, has ýeňil tennis raketasy bilen has çalt raketka tizligini alyp bolýar we netijede topy has çalt we çalt urup bolýar. Türgenler enjamlarda artykmaçlyk gazanmagy dowam etdirýärler. Şonuň üçin çynlakaý welosiped sürýänler ähli uglerod süýümli welosipedlere münýärler we uglerod süýümini ulanýan welosiped aýakgaplaryny ulanýarlar.

Windel turbinaly pyçaklar
Windel turbinaly pyçaklaryň köpüsinde süýümli aýna ulanylsa-da, uly pyçaklarda (köplenç uzynlygy 150 futdan gowrak) pyçagyň uzynlygyny dolandyrýan gaty gapyrga bar. Bu komponentler köplenç 100% uglerod bolup, pyçagyň düýbünde birnäçe dýuým galyňlykda bolýar.
Uglerod süýümi, gaty köp agram goşmazdan, zerur berkligi üpjün etmek üçin ulanylýar. Bu möhümdir, sebäbi ýel turbinaly pyçak näçe ýeňil bolsa, elektrik toguny öndürmekde şonça-da täsirli bolýar.

Awtoulag
Köpçülikleýin öndürilen awtoulaglar entek uglerod süýümini kabul etmeýär; munuň sebäbi çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy we gurallarda zerur üýtgeşmeler, peýdasyndan has ýokarydyr. Şeýle-de bolsa, Formula 1, NASCAR we ýokary derejeli awtoulaglar uglerod süýümini ulanýarlar. Köp halatlarda häsiýetleriň ýa-da agramyň peýdalary sebäpli däl-de, daş görnüşi sebäpli bolýar.
Kömürturşy süýümden öndürilen köp sanly awtoulag bölekleri bar we boýalmagyň ýerine olar açyk örtülendir. Üýtgeşik uglerod süýümi dokamak ýokary tehnologiýaly we ýokary öndürijilik nyşanyna öwrüldi. Aslynda, uglerod süýüminiň bir gatlagy bolan, ýöne çykdajylary arzanlatmak üçin aşakda birnäçe aýna aýnasy bolan yzky awtoulag komponentini görmek adaty zat. Bu, uglerod süýüminiň görnüşiniň hakykatdanam çözüji faktor bolup durýan mysaly bolar.
Bular uglerod süýüminiň umumy ulanylyşy bolsa-da, köp sanly täze programmalar her gün diýen ýaly görünýär. Uglerod süýüminiň ösüşi çalt we bary-ýogy 5 ýyldan bu sanaw has uzyn bolar.


Iş wagty: Iýul-28-2021