Weihai gar ýagýan açyk enjamlar, Ltd.
Hil kärhananyň kalbydyr

Sergi

Sergi

Müşderilerimize ýokary hilli hyzmat bermek üçin “bitewilige”, “ilki bilen hiline”, “ilki bilen müşderi” iş pelsepesine eýerýän kompaniýalar. Kompaniýanyň ösmegi bilen üznüksiz täzelikleri, täze önümleri öndürmegi talap edýäris. , kompaniýanyň önümleri esasan Europeanewropa ýurtlaryna, ABŞ-a, Russiýa we beýleki ýerlere eksport edilýär, önümler müşderiler tarapyndan gowy görülýär.
Biz berk ynanýarys. Bazara gönükdirilen, innowasiýa hereketlendiriji güýç hökmünde ýaşamagyň, ösüşiň we ösüşiň hiline görä, ertir has gowy ýeňiş gazanarys.

Şeýle hem, dürli sergiler we çäreler we beýleki uglerod süýüm öndürijileri bilen dostlukly aragatnaşyk we özara öwrenişmek, tehniki derejämizi baýlaşdyrmak we gowulaşdyrmak, önümlerimiziň hilini we hilini ýokarlandyrmak üçin köp sanly halkara we içerki sergilere gatnaşdyk.

Uglerod süýümi häzirki wagtda gaty möhüm täze materialdyr. Bazar islegine görä önüm ýokary güýç, ýokary modul, ýokary uzaldyş seriýaly ösüşe eýe boldy. Uglerod süýümi ýokary mehaniki aýratynlyklary we köp aýratyn funksiýalary bilen täze materialdyr. Güýç we ýeňil agram. Kömürturşy süýüminiň we kompozitleriniň ajaýyp giňişleýin öndürijiligine we ýokary goşulan bahasyna görä, 21-nji asyrda “gara altyn” diýlip atlandyrylýar. Milli “13-nji bäş ýyllyk meýilnama” sanawyna girizildi we milli esasy ösüş üçin strategiki ösýän pudak hökmünde kabul edildi. Indi uly ösüş mümkinçiligini ulanarys.

Uglerod süýümi birleşdirilen material (CFRP) Döwlet geňeşiniň iş hasabatynda ýerleşdirilen “Made in China 2025” meýilnamasynda “köp sanly we köp sanly esasy material” we “önümçilik pudagynyň ösüşini çäklendirýän esasy strategiki materiallar”. Onuň ýokary we aşaky senagat zynjyry Hytaýyň täze materiallary senagat ulgamynyň durkuny täzelemek üçin diýseň möhümdir. Giňden çagyrylan üpjün edijiler, birleşme we kärhana / gurama, birleşdirilen materiallar, howa giňişligi, awtoulag, himiýa senagaty, kabel, elektrik elektronikasy, demir ýol ulaglary, gämi ulaglary, Köprüler, binalar, elektrik gurallary, önümçilik enjamlary, basyş gämisi, sport enjamlary, ýel turbinalary, şeýle hem kompýuterler, aragatnaşyk, sarp ediş elektronikasy we beýleki köp sanly “3 c maglumat öý enjamy” uly gyzyklanma döretdi, milli ösüş we giňelmek Ykdysadyýet aýgytly täsir edýär. Uglerod süýümi täze materialyň täjindäki merjen we bu ýurduň strategiki materialy.

news1 news2 news3


Iş wagty: Iýul-28-2021