Weihai gar ýagýan açyk enjamlar, Ltd.
Hil kärhananyň kalbydyr

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Standart däl turba şekillerini ýasap bilersiňizmi?

Aslynda bu tejribäniň belli bir ugry. Eýeçilik usullaryny ulanyp, egrem-bugram turbalar bilen birleşdirilen turbalary ýasap bileris. Çylşyrymly talapyňyz bar bolsa, biz sizden eşitmek isleýäris, taslamaňyza nädip kömek edip boljakdygymyzy has giňişleýin öwrenmek üçin habarlaşyň.

Teleskopiki uglerod süýüm turbalaryny ýasap bilersiňizmi?

10 ýyldan gowrak wagt bäri teleskopiki kompozit turbalary öndürip, bu ugurda köp tejribämiz we tejribämiz bar. Teleskopiki turbalar barada has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz ýa-da has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

Hünärmen materiallaryny önümçilik işine goşup bilersiňizmi?

Müşderiniň takyk aýratynlyklaryny kanagatlandyrmak üçin birleşdirilen turbalary we bölekleri öndürýäris, şonuň üçin programma zerur bolsa hünärmen materiallaryny goşup bileris. Muňa mysal hökmünde ýangyn öçüriji we ýyldyrym çakýan materiallar bar. Önümçilik amallarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

Uglerod süýümini nädip baglamaly?

CFT kompozit-kompozit we kompozit däl komponentleriň interfeýsinde hünärmenlerdir. Bilelikdäki dizaýnlarymyzy habar bermek we tassyklamak üçin tejribämiz möhüm seslenme we empirik synag netijelerini berdi. Gurluş epoksi, metil akarat we sianakrilatlar ýaly bir topar ýelim saklaýarys we ýelim saýlamaga, dürli substratlarda we iş şertlerinde faktoring edip bileris. Işlemek, gurnamak we baglamak barada has giňişleýin öwrenmek üçin ýa-da talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutuň.

Uglerod süýüm turbasynyň haýsy ululygyny öndürip bilersiňiz?

Hususy hyzmaty goldaýan öndüriji. Adatça isleýän ululygyňyzy edip bileris.

Zawod bilen söwda edýärsiňizmi?

Turbalary ýasamakda 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar, ýokary hilli önümleri we hyzmatlary alarsyňyz.

Yzygiderli sargyt üçin esasy wagt näçe?

6000pc-den pes sargyt mukdary üçin 14-21 gün; Has köp mukdarda, adatça 30 gün.

Arzanladyş alyp bilerinmi?

Hawa, sargyt mukdary 500-den gowrak bolsa, iň gowy bahany almak üçin bize ýüz tutuň.

Taýýar önümleri barlaýarsyňyzmy?

Hawa, önümçiligiň we taýýar önümleriň her ädimi ýüklemezden ozal QC bölümi tarapyndan gözden geçiriler.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?