Weihai gar ýagýan açyk enjamlar, Ltd.
Hil kärhananyň kalbydyr

Kompaniýa syn

10 ýyl bäri Hytaýyň uglerod süýümi önümlerini öndürijiler.

Weihai Snowwing Açyk enjamlar kärhanasy 2010-njy ýylda döredilip, deňiz kenaryndaky ajaýyp şäherde ýerleşýär --- Şandong welaýatynyň Weihai.
Balyk tutmak üçin meşhur şäherimiz, şonuň üçin uglerod süýümli materialymyz kämillik ýaşyna ýetip, bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli, biz henizem Japanaponiýa we Koreýa bilen ýakynlaşýarys, şonuň üçin uglerod süýümi materialy we tehnologiýasy barada olar bilen gowy aragatnaşyk saklaýarys we beýlekilerden has gowy hilli edýäris.

about

Ösen önümçilik desgalary we hünär usullary bar. Dolandyryş toparymyz we tehniklerimiz, häzirki zaman kompýuter dolandyryşyny we ýokary tehnologiýaly synag guralyny ulanmak arkaly berlen köp ýyllyk tejribä eýe.

teleskop turbasy, kamera üçburçlygy, motosikl we awtoulag turbasy we ş.m. ýaly uglerod süýümli turba öndürip bileris, uglerod süýümli plastinka (isleýän iň soňky önümiňizi CNC kesmek arkaly gaýtadan işlenip bilner) we uglerod süýümi 3D görnüşli bölekler (awtoulag we motosikl işleýiş ulgamy, bölekler we sport enjamlary bölegi).

Kompaniýa ýokary hilli önümleri, Müşderi ilki bilen, birinji derejeli hyzmat we dogruçyl ahlaklylygy müşderilerimize SYALAHATÇYLYK KÖPGÜNIOU SÖLGI diýip bilýän müşderilerimize alýar! Şonuň üçin biz täzeligi goldaýarys. we dünýädäki müşderilere iň ýokary hilli önümleri hödürlemäge çalyşyň, biziň bilen işleşmegiňizi, hyzmatdaş bolmagyňyzy we siziň bilen ikimiziň arasynda ýeňiş gazanmagyňyzy mähirli garşylaýarys!

Bizde bar

Our-Team5

Hünärmen topary

Kömürturşy süýümli önümler üçin dürli bölümimiz bar, : önüm R&D DEP , halkara satuw topary, QC topary we Dizaýn topary we uglerod süýümi in engineeneri, uglerod süýümi turbasy we teleskopik polýus biznesi bilen size iň oňat iş tejribesini getireris.

Our-Team4

GYSGAÇA SYITYASAT BOLANMASY

Hiliň kärhananyň kalbydygyny aýdýarys, şonuň üçin uglerod süýümli turba listine we beýleki kompaniýa önümlerine berk gözegçilik edýäris, berk tassyklaýarys, berk hil barlaýarys, berk gaplaýarys, her tarapymyzy berk saklaýarys, diňe uzak wagtlap işledip bileris we baky

Quality-control3

Meseleleriňizi çözüň

Uglerod süýümli turba list teleskopik polýusymyz we ugleroddan ýasalan pollar boş, islege görä köp ululygymyz bar, ýöne zerurlyk ýok bolsa, alada etmäň, uglerod önümlerimiziň in engineeneri size çözmäge kömek edip biler, ulanyşyňyzy bize aýdyp bilersiňiz we isleýän uglerod süýümli önümler barada has giňişleýin maglumatyňyzy paýlaşyň, inerenerimiz dürli uglerod süýümli matalary we dürli togalanýan tehnologiýalary ýa-da talaplaryňyza laýyk gelýän beýleki önümleri saýlar.