Weihai gar ýagýan açyk enjamlar, Ltd.
Hil kärhananyň kalbydyr

Biz hakda

Weihai gar ýagýan açyk enjamlar, Ltd.

2010-njy ýylda döredildi. Biz on ýyldan gowrak taryhy bolan köne kompaniýa. Kompaniýa kenar ýakasyndaky Şandong Weihai şäherinde ýerleşýär.

Bizde bar

Hil barlagy

Şäherimiz balyk tutulýan çybyklary bilen meşhurdyr, şonuň üçin uglerod süýümli materialymyz kämillik ýaşyna ýetip, ýokary hilli we bäsdeşlige ukyplydyr. Biz henizem Japanaponiýa we Koreýa ýakyn, şonuň üçin olar bilen uglerod süýümi materiallary we tehnologiýalary bilen gowy aragatnaşyk saklaýarys, bizem önümlerimiziň hiline berk gözegçilik ediň, şonuň üçin beýleki ýurtlara garanyňda has gowy hil gazanyp bileris. Şeýle hem köp sanly meşhur sergilere gatnaşdyk we önümlerimiziň hilini ýokarlandyrmak üçin köp sanly marka bilen aragatnaşyk sakladyk. Şol bir wagtyň özünde önümlerimiz CEewropa CE şahadatnamasyndan we SGS şahadatnamasyndan geçdi.

about1
about

Hünär tehnologiýasy

Ösen önümçilik enjamlarymyz we hünär tehnologiýamyz bar, şeýle hem hünärmenler topary, dolandyryş toparymyz we tehniki işgärlerimiz häzirki zaman kompýuter dolandyryşyny we ýokary tehnologiýaly synag gurallaryny ulanýarlar, bu ugurda köp ýyllyk tejribe bar. Önümlerimiziň gowşurylyş wagty kepillendirilýär , we sargytlary has çalt ýerine ýetirip bileris. Şol bir wagtyň özünde, eksport mümkinçiligimiz hem kepillendirilýär we müşderilere önümleri has çalt ýetirip biler ýaly ajaýyp logistika hyzmatdaşlarymyz bar.

Önümlerimiz

Kömürturşy süýümli turbany teleskop turbasy, kamera üçburçlygy, motosikl we awtoulag egzoz turbasy we ş.m., uglerod süýümi listi (isleýän iň soňky önümiňizi CNC işlemek arkaly öndürip bolýar) we uglerod süýümi üç ölçegli galyplaýyş bölekleri öndürip bileris. , awtoulag we motosikl gaz çykaryş ulgamy, bölekler we sport enjamlary bölekleri) we käbir açyk sport tigirleri we hasasy, Uglerod süýüminden ýasalan önümler hem bar. Biz her dürli önüm öndürip bileris we örän ussat.

cof

Hil önümleri öndürýän kompaniýalar, müşderi ilki, birinji derejeli hyzmat, bitewilige esaslanýar, hiliň kärhananyň kalbydygyny bilýäris, şonuň üçin täzeliklere ýapyşýarys. Biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegiňizi, hyzmatdaş bolalyň, gazanmak üçin mähirli garşylaýarys win-win!